CPNL 71: Bố Thí

Pháp bố thí rất quan trọng trong Phật giáo. Bên chánh tông đại thừa chúng tôi dạy phương pháp bố thí. Có nhân thì phải có quả, chúng ta phải làm phước cho nên mới được quả báu tốt đẹp. …

Continue reading